close
تبلیغات در اینترنت
کاروند
مجموعه مقالات استاد احمد کسروی
 
گفتار های پر بازدید
 
گفتار های بختامدی
پاسخ یا پادسخن

واژه پاسخ پارسی، اصل آن "پادسخن" بوده چنانکه در زبان ارمنی هنوز به آن شکل درست باستان خود به کار می رود که "بادسخان" می گویند.

"پاد" گاهی به معنی سزا و برابر می آید. چنانکه در واژه ی پاداش که اصل آن در پهلوی "پاد دهش" است که به معنی سزا دادن باشد و در واژه ی "پادزهر" که به معنی برابر زهر یا ضد زهر است. "پادسخن" هم به معنی "برابر سخن" است که کم کم واژه ی "پاسخ" گردیده.

در کتابهای پهلوی از جمله در کارنامه ی اردشیر همه جا آن را "پسخن" یا "پاسخن" آورده اند و این واژه است که بسیاری پهلویدانان اروپایی به غلط "پاسخو" یا "پسخو" می خوانند.

 

استاد احمد کسروی - ماهنامه ی پیمان - سال یکم - شماره ی نهم - فروردین ماه 1313

شمار بازدید از این گفتار: 15
فرهشت های پیوسته: چند واژه ,
|
برتری گفتار : 5
|
شمار ستاره دهندگان : 2
|
گردایش برتری ها : 10