close
تبلیغات در اینترنت
کاروند
مجموعه مقالات استاد احمد کسروی
 
گفتار های پر بازدید
 
گفتار های بختامدی
قزل اوزن یا زرینه رود

از جستجو در نامهای شهر ها و دیهها پیداست که نامهای ترکی که بر روی پاره ای آبادیها و رودها و کوههاست، ترجمه نامهای پارسی است که آن ها پیش از درآمدن ترکان داشته اند. بدین سان که ترکان در آبادی که نشیمن می گرفته اند اگر نام آنجا معنی روشنی داشته آن را ترجمه به ترکی کرده اند. از اینجاست که ما نامهای "اشکه سو" و "یالقوز آغاج" و "استی بولاغ" و "ساری بولاغ" و "قارلق" می یابیم که در فارسی برابر آنها نام های "آب باریک" و "یکه دار" و "گرم خانی" و "زرد خانی" و "برفین" را داریم.

همین کار را پیش از ترکان تازیان کرده بودند و این است که ما در کتاب های عربی به جای نامهای "سنگسر" (که گویا آن زمان "سگسر" خوانده می شده) و "ده دیوان" و "دیه نمک" و "دزباد" و "خاکستر"، واژه های "راس الکلب" و "قریه الجن" و "قصرالملح" و "قصر الریح" و "رمادة" می یابیم.

یکی از نامهایی که ترکان یا مغولان ترجمه کرده اند نام رود معروف آذربایجان است که "زرینه رود" بوده "قزل اوزن" گردانیده اند. ولی نام پارسی دیرینه را هنوز در کتاب ها می خوانیم.

 

استاد احمد کسروی - ماهنامه ی پیمان - سال یکم - شماره ی هفتم - اسفند ماه 1312

شمار بازدید از این گفتار: 11
فرهشت های پیوسته: چند واژه ,
|
برتری گفتار : 5
|
شمار ستاره دهندگان : 2
|
گردایش برتری ها : 10