close
تبلیغات در اینترنت
کاروند
مجموعه مقالات استاد احمد کسروی
 
گفتار های پر بازدید
 
گفتار های بختامدی
کادوسیان ، کادوشان ، تالشان

در زمان هخامنشیان مردمی در بخش غربی رشته کوهستان البرز نشیمن داشتند که "کادوش" نامیده می شدند. اینان گذشته از آنکه گروه بس انبوهی بودند در سایه ی جنگل و کوهستان خود، از تاخت و هجوم بیگانگان ایمنی داشته نیرومندانه زندگی می نمودند و کمتر فرمانبرداری از پادشاهان هخامنشی داشتند.

پلوتارخ، مؤلف معروف یونانی، نافرمانی آنان را در زمان اردشیر دوم هخامنشی یاد کرده و لشکر کشی اردشیر را بر سر آنان به شرح می نگارد. به گفته ی او کادوشان دو پادشاه جداگانه داشته اند که در این هنگام دست به هم داده به جلو اردشیر شتافته بودند. می گوید، در نتیجه ی تنگی راه ها و سختی گذرگاه ها کار آذوقه و علف بر لشکر اردشیر سخت شده و کار به آنجا رسید که بیم هر گونه گزند و زیان می رفت. تنها چیزی که مایه ی رهایی اردشیر و سپاهش از آن گرفتاری شد تدبیری بود که یکی از امیران اندیشیده آن دو پادشاه را به زینهار برانگیخت و بدین دستاویز اردشیر از آنجا بازگشت.

باری نام "کادوش" تا زمان ساسانیان معروف بود، کم کم تغییر هایی در آن نام از روی قواعد زبانشناسی روی داد. بدین سان که "ک" تبدیل به "ت" یافته و "د" مبدل به "ل" شده و این است که "کادوش"، "تالوش" گردید. سپس "و" هم از میان رفته "تالش" گفته شد.

به عبارت دیگر مردمی که امروز "تالش" نامیده می شوند بازماندگان آن مردم باستانی می باشند که ما در تاریخها نام آنان را "کادوش" می یابیم. واژه ی "تالش" نیز تبدیل شده ی همان نام "کادوش" می باشد. چنانکه این موضوع از دیده ی فن زبانشناسی ایران روشن و یقین است.

ولی از سوی دیگر چون نام این مردم در زمانهای باستان به زبان یونانی رفته و در آنجا به تحریف "کادوس" یا "کادوسی" خوانده شده سپس هم به زبانهای اروپایی درآمده و از این زبانها به دست ترجمه کنندگان به کتابهای پارسی رسیده و شهرت یافته است که نه تنها واژه را به شکل محرف یونانی می خوانند، چون از چگونگی کار آن و از اینکه شکل درست نام "کادوش" بوده که امروز "تالش" گردیده آگاهی ندارند، از اینجا به اشتباه تاریخی نیز دچار گردیده می پندارند که آن مردم باستان از میان رفته اند و امروز نشانی از ایشان نیست. چنانکه به این اشتباه تاریخی، شرقشناسان غرب نیز دچار می باشند.

لیکن چنانکه ما گفتیم، واژه "کادوسی" یا "کادوسیان" که در کتابها و روزنامه ها دیده می شود غلط است. اگر شکل باستان واژه را بخواهیم باید "کادوش" نامند. اگر شکل امروزی را بخواهیم باید "تالش" خواند که جمع آن "تالشان" می شود.

از آن سوی "کادوشان" از میان نرفته و نابود نشده اند بلکه همان مردمیند که امروز هم هستند و به نام "تالش" معروف میباشند.

 

استاد احمد کسروی - ماهنامه ی پیمان - سال یکم - شماره ی هفتم - اسفند ماه 1312

شمار بازدید از این گفتار: 8
فرهشت های پیوسته: غلط های تازه ,
|
برتری گفتار : 5
|
شمار ستاره دهندگان : 2
|
گردایش برتری ها : 10